One Flew Over the Cuckoos Nest - v3
Unknown - v?

Unknown - v4

Unknown - vB
Unknown - v0
Unknown - v2
Gene Simmons - v2
Hero -  v3

Nosey - v1
Unknown - v2
Pitman Arete - v5

Unknown - v?
Chicken Strips - v1
Super Size - v1
Unknown - v?

Unknown - v3
Unknown - v4
Unknown - v4
Unknown - v5
Unknown - v5

X Marx the Spot - v2
Unknown - v2
Levitate - v4
Unknown - v3

Pocket Arete - v4
Unknown - v9
Rampart - v4
Gadfly - v3

Unknown - v2
Unknown - v2

Tree Bugger - v3
Bert Durglar - v3
Higher Ground - v2

Gator Back - v7

Unknown - v3
Unknown - v4
Scarecrow - v6

Unknown - v?
High Four - v4
Rusty - v2
Busty - v3
Unknown - v4
Cory Problem - v4